top of page

Listing Registration
Đăng ký niêm yết

Fill out the form below to register to list projects / assets that need to be offered for sale or call for investment. Information posted on our Project Page will be reviewed by thousands of investors from Vietnam and other countries. VnTPA is proud to have the largest investor network in Vietnam and more than 15 years of continuous support for investors and project owners. You have to upload your full project file to cloud and provide us this cloud link. Currently, we only let project / property owners list information. If you are not the owner, you must provide proof that you officially represent the owner. We will refuse to list your project information if the information, legality, ownership is unclear.

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký niêm yết các dự án / tài sản cần chào bán hoặc kêu gọi đầu tư. Thông tin đăng trên đây sẽ được hàng ngàn nhà đầu tư từ việt nam và các nước xem xét. VnTPA tự hào là có mạng lưới nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam và hơn 15 năm liên tục hỗ trợ cho các nhà đầu tư, chủ dự án. Bạn phải tải toàn bộ tệp dự án của mình lên đám mây (cloud) và cung cấp cho chúng tôi liên kết đám mây này (cloud link). Hiện nay chúng tôi chỉ cho chủ dự án / tài sản niêm yết thông tin. Nếu bạn không phải chủ, bạn phải cung cấp bằng chứng là bạn đại diện chính thức cho chủ. Chúng tôi sẽ từ chối niêm yết thông tin dự án của bạn nếu thông tin, tính pháp lý, quyền sở hữu không rõ ràng.

Registration / Đăng ký

bottom of page