top of page

Điều lệ VnTPA

Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại Đại hội VnTPA II ngày 25/07/2014 tại Tp.HCM.

(Chụp từ bản gốc)

Đại hội VnTPA III ngày 10/11/2023 có đề xuất việc sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ và tên gọi (xem Nghị quyết Đại hội III). Mọi ý kiến góp ý về việc sửa đổi xin vui lòng gửi email đến Chủ tịch VnTPA:

president@vntpa.org 

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
VnTPA_Backdrop_SK.png
bottom of page