top of page

Quyết định 574/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất

VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI.

So với Quyết định số 313/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023 thì lãi suất tái cấp vốn lần này được giảm 0,5%, các lãi suất khác giữ nguyên.


Toàn văn Quyết định số 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023:


Ban Văn Phòng VnTPA

Comments


bottom of page