top of page
  • David

Chuẩn bị Đại hội toàn quốc

Updated: Jun 12, 2022

Thường trực VnTPA thực hiện các bước chuẩn bị Đại hội toàn quốc


Giao Ông Thân Thanh Vũ - Phó Chủ tịch TT, TTK phụ trách.

Vận dộng xây dựng đội ngũ chuẩn bị.

Xây dựng kế hoạch chương trình.

Tổ chức các cuộc họp trù bị. lấy ý kiến Hội viên, BCH, BTV, ...

Xây dựng các kế hoạch và phương án kinh phí.


 

Comments


bottom of page