top of page
  • David

Hội nghị BCH mở rộng

Updated: Jun 12, 2022

Hội nghị Ban Chấp Hành mở rộng VnTPA lần I/2022


Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 10/4/2022 nhằm mục đích:

  • Cập nhật tình hình hoạt động VnTPA

  • Các khó khăn, thách thức, cơ hội

  • Xin ý kiến BCH thông qua các điểm chính để tổ chức Đại hội: Sửa đổi Điều lệ, Dự thảo Cương lĩnh hoạt động, Kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 3, Phương án nhân sự, Phương thức tổ chức Đại hội, Kinh phí, .v.v...

  • Xây dựng website mới

  • Triển khai Chương trình Thẻ Hội Viên VnTPA Pass


Thời gian, địa điểm và chương trình bên dưới. Đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ Ms Mỹ Tiên: 0947768726

Comments


bottom of page