top of page
  • David

VnTPA khảo sát Hội viên

Updated: Jun 12, 2022

Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng để điều chỉnh hoạt động.


Nhằm mục đích cải thiện hoạt động hướng về Hội viên, VnTPA trong năm 2020 & 2021 đã tiến hành khảo sát nhu cầu, nguyện vọng, tình hình hoạt động, các chuyển biến thị trường và thời cuộc nhằm mục đích xây dựng, nâng cao hoạt động hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho Hội viên.

Trung tâm của Hội VnTPA chính là các hội viên

Qua hoạt động khảo sát này, chúng tôi đã thấu hiểu hơn nhu cầu Hội viên. Đây sẽ là cơ sở để chúng tôi phát triển cương lĩnh, kế hoạch, mục tiêu hoạt động thiết thực hơn cho Hội viên.Comments


bottom of page