top of page

Nghị quyết BCH, BTV VnREA

Updated: Mar 17, 2023

Nghị quyết Ban chấp hành, Ban thường vụ Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam (VnREA)

(Ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch VnREA)


Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

Căn cứ nội dung và kết quả Hội nghị Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày 06 /12/2022 tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, đã được Hội nghị thống nhất.

Ban Văn Phòng VnTPA thây mặt Văn phòng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnREA) xin chuyển tiếp tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Bất Động Sản Du Lịch Việt Nam (VnTPA) Nghị quyết số 05/ NQ – HHBĐSVN – BCH ngày 06 tháng 12 năm 2022 .


Comments


bottom of page