top of page

Thị trường bất động sản Việt Nam 2022

Lượng bán sản phẩm bất động sản ở Việt Nam năm 2022 bằng 50% so với trước dịch Covid-19, 2019.Báo cáo thực hiện bới SaoKhue Team từ nguồn tài liệu chính thống của Bộ Xây Dựng.


Ban Văn Phòng VnTPA

Ms Ajisai Le

Email: ajisai.le@saokhuegroup.net

Mobile: 0829999000

Comments


bottom of page