top of page

Có thể nào xác định được đơn giá đất thị trường tại Việt Nam?

Rất khó! Vì nền kinh tế Việt Nam không phải hoàn toàn là Kinh Tế Thị Trường mà là nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN.


Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đưa ra định hướng con đường phát triển kinh tế đi lên XHCN phù hợp cho Việt Nam.


Qua nhiều kỳ đại hội, đến Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) mới chính thức đưa ra khái niệm "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối chiến lược nhất quán, là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết thực tiễn; và là bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Trong bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng trên Tạp chí Cộng Sản đăng 14:08, ngày 22-01-2007, tựa "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển", có nêu:


"Nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa đây không phải là kinh tế thị trường tự do theo kiểu tư bản chủ nghĩa, cũng không phải là kinh tế bao cấp, quản lý theo kiểu tập trung quan liêu; và cũng chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bởi vì như trên đã nói, Việt Nam đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vừa có vừa chưa có đầy đủ các yếu tố của chủ nghĩa xã hội."

và,

"Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý, và phân phối. Nói cách khác, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh."


Chính vì vậy mà ngành bất động sản (BĐS) cũng chịu ảnh hưởng và vận hành theo cơ chế KTTT định hướng XHCN. Có nghĩa là lĩnh vực này không hoàn toàn vận hành theo thị trường tự do mà có sự can thiệp, định hướng, quản lý của Nhà nước. Ví dụ, để đảm bảo các mục tiêu phát triển hài hòa, an sinh xã hội, công bằng cho mọi thành phần kinh tế thì một miếng đất có thể được giao mà không qua đấu giá hay mua bán theo quy luật thị trường để làm các nhà ở xã hội, cho người có công với cách mạng, cho các hoạt động kinh tế quốc phòng, an ninh, .v.v...


Làm sao có thể xác định được giá thị trường của miếng đất A khi các miếng đất B, C, D, ...liền kề được giao theo định hướng XHCN? Đây là một thách thức rất lớn. Luật đất đai sửa đổi cũng cần xem xét khía cạnh định hướng XHCN trong thuật ngữ Giá Đất Thị Trường. Nên chăng thây đổi thuật ngữ "Giá Đất Thị Trường" thành "Giá Đất Thị Trường định hướng XHCN" và làm rõ thêm phương pháp cụ thể để xác định.


Thân Thanh Vũ

Sáng lập viên, Phó chủ tịch TT VnTPAComments


bottom of page